Regulamin

REGULAMIN WITRYNY BESTWHISKYMARKET.COM

 

§1

1. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:
osoba fizyczna, która w dniu złożenia zamówienia ukończyła 18 lat
osoba prawna reprezentowana przez pełnoletnią osobę fizyczną
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego;

2. Sprzedającym jest:
Malt Invest Sp. zo.o.
ul.Młynarska 9
77-310 Debrzno
NIP- 8431611652
REGON: 221853237
KRS:0000456245
tel. + 48 515-102-232
mail: info@bestwhiskymarket.com

Nr konta bankowego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
25 8941 0006 0028 4484 2000 0010

Nr zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow 18% : 1/A/2019 wydane przez Burmistrza Miasta Debrzno, ważne do dnia 31.12.2022r
3. Witryna bestwhiskymarket.com jest własnością Malt Invest Sp. z o.o. i jest przeznaczona do składania zamówień na prezentowane w niej produkty.
4. Witryna bestwhiskymarket.com nie jest sklepem internetowym. Poprzez witrynę można jedynie dokonywać rezerwacji i zamówień prezentowanych produktów.
5. Malt Invest Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż alkoholu w punkcie stacjonarnym w Debrznie przy ul. Młynarskiej 9 2 w godzinach 10.00- 18.00
6. Sprzedaż odbywa się zgodnie z prawem handlowym i cywilnym.
7. Strony po złożeniu zamówienia ustalą między sobą sposób i miejsce przekazania towaru.
8. Malt Invest Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej .


§2

Składanie zamówień:

1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
a) telefonicznie- dzwoniąc pod numer 515-102-232
b) drogą mailową- wysyłając maila na adres info@bestwhiskymarket.com
c) poprzez złożenie zamówienia na stronie bestwhiskymarket.com

§3

Płatności i realizacja zamówienia

1. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego , płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty na koncie Sprzedającego w wyznaczonym terminie, zamówienie Klienta zostanie anulowane.
2. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu. W przypadku gdy w wyniku zmian w zamówieniu powstanie nadpłata, zostanie ona zwrócona Klientowi .
3. Towar należy odebrać w sklepie Sprzedającego ( ul.Młynarska 9, 77-310 Debrzno) w godzinach 10.00-18.00 lub w innym czasie po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.
4. Po dokonaniu odpowiednich ustaleń ze Sprzedającym, towar może zostać przekazany Klientowi w innym miejscu.

Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jedynie w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.

2. W przypadku reklamacji związanej z niezgodnością towaru Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli towar rzeczywiście nie jest zgodny z towarem zamówionym przez Klienta, należy go odesłać na adres sklepu: Malt Invest ul. Młynarska 9 , 77-310 Debrzno. Odesłany towar powinien być kompletny , nieuszkodzony, z nienaruszonymi znakami akcyzy. Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany towar. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci Klientowi cenę towaru, lub zaoferuje Klientowi inny towar dostępny w sklepie.
3. Reklamacja zakupionego towaru będzie rozpatrywana po dołączeniu dowodu zakupu w postaci paragunu lub faktury. W razie zagubienia dowodu zakupu istnieje możliwość przesłania potwierdzenia przelewu, który dokumentuje dokonanie zakupu.
4. Do reklamowanego towaru , oprócz dowodu zakupu należy dołączyć pisemne zawiadomienie, zawierające dokładny opis reklamacji. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po jej pozytywnym rozpatrzeniu ponosi Sprzedawca.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od jej otrzymania.

Anulowanie zamówień

1. Klient może telefonicznie skontaktować się ze Sprzedającym i anulować zamówienie.
2. W przypadku, gdy klient anuluje zamówienie po dokonaniu wpłaty, zostanie ona zwrócona Klientowi natychmiast po jej otrzymaniu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133/97 , poz.883) każdy Klient korzystający z usług firmy Malt Invest Sp. z o.o. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych , ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany bądź żądania usunięcia z bazy.
2. Klient składając zamówienie poprzez stronę bestwhiskymarket.com , zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta niezbędnych do celów realizacji zamówienia.
3. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie realizacji zamówienia są gromadzone przez firmę Malt Invest Sp.z o.o. Firma Malt Invest Sp. z o.o. Zobowiązuje się do należytego przechowywania tych danych i nieudostępniania ich osobom trzecim.
4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest „Polityka prywatności”, gdzie umieszczone są wszelkie informację dotyczące gromadzenia danych osobowych Klienta oraz używanych przez bestwhiskymarket.com plików cookies.

Postanowienia końcowe

1. Poprzez złożenie zamówienia przez stronę bestwhiskymarket.com Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
2. Wszelkie reklamacje związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r